Pilotażowa diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły

Gimnazjum Niepubliczne im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice) wzięło udział w pilotażowej diagnozie potrzeb rozwojowych szkoły, prowadzonej przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół.
24 lutego 2011 r. w szkole odbyło się kilkugodzinne spotkanie warsztatowe z wybranymi przez dyrektora szkoły nauczycielami, podczas którego starano się określić kluczowe dla rozwoju szkoły kierunki rozwoju. Grupa pracowała nad obszarami aktywności i motywacji uczniowskiej, ocenianiem wewnątrzszkolnym i współpracą szkoły ze środowiskiem lokalnym. Podczas intensywnej pracy warsztatowej nie tylko zidentyfikowano problemy szkoły w podanych obszarach, zastanawiano się nad deficytami i zasobami, ale wypracowano też trzy projekty, konkretne i możliwe do zrealizowania w najbliższym czasie, mogące wpłynąć na zmianę postaw uczniowskich i relacje szkoły z otoczeniem.
Praca warsztatowa poprzedzona była wcześniejszym spotkaniem konsultantów z dyrektorem szkoły i w ocenie obu stron stanowiła ważne ogniwo w tym procesie. Spojrzenie na szkołę okiem zewnętrznego obserwatora, doradcy, osoby zainteresowanej rzeczywistym wsparciem szkoły było okazją do osobistych refleksji dyrektora szkoły i traktowane jest jako niezwykle cenne doświadczenie. Podobna refleksja towarzyszyła dyrektorowi szkoły również po warsztatach – to był czas poświęcony tej właśnie placówce, usytuowanej w konkretnym środowisku lokalnym, z realnymi problemami tej szkoły.
Warsztaty zostały ocenione przez nauczycieli bardzo wysoko, zgodnie stwierdzono, że powinny one objąć całe grono pedagogiczne. Były okazją do wymiany poglądów, szczerej rozmowy, do pracy w sposób, w jaki tak naprawdę nieczęsto się w szkole pracuje. Grupa miała okazję spojrzeć na siebie trochę w inny sposób. Z pewnością ważne było to, że w szkole zadbano o dobrą przestrzeń dla pracy – zmieniono podział godzin tak, by warsztat mógł odbywać się od rana, kiedy nikt jeszcze nie był zmęczony. Zgodnie też podkreślono, że jest bardzo ważne, w jakim miejscu i kiedy takie warsztaty są prowadzone.
Obecnie szkoła czeka na raport przygotowywany przez konsultantów mający być podsumowaniem przeprowadzonej diagnozy potrzeb, a ze swojej strony przygotowuje wypracowane przez siebie projekty: Atrakcyjne dla uczniów lekcje matematyki, Ocenianie kształtujące w klasach I i Dzień Talentów.