Projekt Neobiota – cele projektu

Projekt partnerski Comenius prowadzi do współpracy  szkół z 7 krajów europejskich (Niemcy, Łotwa, Austria, Norwegia, Holandia, Włochy i Polska) w dziedzinie nauk przyrodniczych, języków,  kultury i tradycji.

Projekt koncentruje się na gatunkach roślin i zwierząt migrujących we współczesnej Europie i świecie nie znając granic państw. Niektóre z tych gatunków, kryjących się pod nazwą NEOBIOTA, powodują problemy zdrowotne, lub straty ekonomiczne, inne zagrażają bioróżnorodności. Poprzez globalny transport
i handel, oraz przemieszczanie się ludzi problem z tymi „pasażerami na gapę” gwałtownie wzrasta i kraje europejskie muszą się z nim uporać.

Projekt partnerski jest dobrym polem rozpoznania problemu. Uczniowie z uczestniczących szkół (w wieku od 12 do 19 lat) będą pracować interdyscyplinarnie: w dziedzinie biologii, ekologii, geografii, sztuki, kultury, tradycji, a wyniki swojej pracy wymieniać będą używając  angielskiego jako głównego języka projektu, oraz e-maili, chatu, platformy etwinning.

Umiejętności językowe i twórczego korzystania z mediów cyfrowych są kluczowe dla uczniów na poziomie szkoły średniej i bardzo ważne dla rozwoju ich przyszłego życia zawodowego.

W projekcie oprócz aspektów historycznych, analizowane będą drogi migracji nowych gatunków, rozpraszanie się ich w nowym środowisku, zagrożenia dla zdrowia, dla produkcji rolniczej, dla stałości miejscowych ekosystemów. Analizowane będą strategie narodowe jak walczyć z tym problemem, wykonywane będą pomiary, wymyślane, porównywane i dyskutowane ponadnarodowe europejskie rozwiązania. Rezultaty projektu zostaną przedstawione jako wystawy, ulotki, broszury, postery prezentowane w uczestniczących szkołach. Projekt Comenius angażuje uczniów z różnych regionów, o różnym tle kulturowym i historycznym. Poprzez skupianie się na lokalnych aspektach projekt wyda rezultaty o walorach  międzynarodowych i międzykulturowym.