Projekt Neobiota – zasady uczestnictwa

Uczestnictwo uczniów jest w pełni dowolne. Głównym celem uczestnictwa jest rozwijanie talentów, umiejętności, pasji, zdobywanie wiadomości przyrodniczych, geograficznych, językowych, informatycznych, zdobywanie doświadczeń życiowych. Uczestnictwo nie oznacza jednak tylko zabawy. Czasem będą to trudne wyzwania, obowiązki, konieczność dostosowania się, ale też – duma, że zrobiło się to dobrze.

1. Wszyscy uczniowie szkoły uczestniczą (lub mogą uczestniczyć) w niektórych  działaniach projektu:

 • Szkolna Liga Twórczości
 • konkurs na LOGO projektu
 • konkurs fotograficzny
 • inne.

Szczególna aktywność może być nagradzana ocenami ze stosownych przedmiotów i mieć pozytywny wpływ na ocenianie zachowania.

2. Uczniowie, którzy zadeklarują chęć aktywnego uczestnictwa w projekcie zobowiązani są do:

 • aktywnego uczestnictwa w działaniach jak w punkcie 1
 • uczestnictwa w spotkaniach i zajęciach dodatkowych
 • śledzenia aktualności na szkolnej stronie projektu
 • wykonywania zadań dodatkowych, np. plakaty, wywiady, tworzenie ankiet, udział w tworzeniu ”Ogrodu Comeniusa”
 • inne – zgodnie z harmonogramem projektu i informacjami na stronie www projektu.

Szczególna aktywność jest nagradzana ocenami ze stosownych przedmiotów i ma pozytywny wpływ na ocenianie zachowania.

3. Uczniowie, którzy chcą odbywać wyjazdy w ramach projektu, poza wymaganiami z punktów1 i 2, zobowiązani są do:

 • zapoznania się z celami projektu, harmonogramem działania
 • udziału w podejmowaniu działań na każdym etapie projektu
 • aktywnego tworzenia strony www projektu i bloga
 • aktywnego uczestnictwa w kontaktach z partnerami (np. e-maile, chat),

oraz

 • pilnego i systematycznego uczenia się na miarę swoich możliwości
 • zachowywania się stosownie do oceny bardzo dobrej i wzorowej.

Ostatecznej weryfikacji kandydatów do wyjazdów dokonuje rada pedagogiczna, uwzględniając zdanie stosownego wychowawcy klasy i dyrektora szkoły.