Projekt „Rozwiń Skrzydła” – Informacja o projekcie

Nasza szkoła przystąpiła w październiku 2010 r. do projektu „Rozwiń skrzydła” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Bliżej natury” poświęconego obszarom chronionym Natura 2000. Opiekunami projektu są: pani Barbara Nowak i pan Maciej Klima. Poniżej dokładniejsze omówienie projektu:
EKOLOGIA W SZKOLE
Jak zainteresować mieszkańców obszarów Natura 2000 przyrodą, która jest tuż za płotem, na końcu drogi, pod lasem, a której wartość jest tak niewielu osobom znana? Jak pokazać młodzieży, że warto się angażować w sprawy związane ze środowiskiem ich życia, na które oni mogą mieć wpływ? Jak rozpocząć aktywne działanie? Jak odkryć w sobie naturę lokalnego lidera? Odpowiedzi na te pytania daje projekt Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Bliżej natury” identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych. Jego realizacja ma służyć aktywnej edukacji mieszkańców obszarów Natura 2000. Dzięki projektowi chcemy przekazać wiedzę o tym, jak skutecznie zmieniać nastawienie do przyrody, jakie działania można podejmować, aby podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców terenów chronionych, a także zachęcić do inicjatywy i aktywności w swoim lokalnym środowisku. W ramach projektu odbędzie się 6 edycji trzydniowych szkoleń z trzech bloków tematycznych: ochrona przyrody, komunikacja w ochronie przyrody oraz fundraising. Tematyka szkoleń ma umożliwić ich uczestnikom przeprowadzenie, w trakcie trwania projektu, lokalnej kampanii edukacyjnej o obszarach Natura 2000. Zdobyte umiejętności mają służyć organizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych także po zakończeniu projektu. Szkolenia, które zostaną przeprowadzone w październiku, listopadzie i grudniu, przygotują ich uczestników do roli animatorów przyrodniczych wśród osób, które będą inicjować lokalne działania na rzecz edukacji ekologicznej. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, zwracane są także koszty dojazdu. Po zakończeniu szkoleń animatorzy będą zobowiązani do przeprowadzenia lokalnej kampanii edukacyjnej złożonej z następujących elementów: organizacja trzech wycieczek dla mieszkańców na teren pobliskiego obszaru Natura 2000, organizacja stoiska informacyjnego podczas lokalnej imprezy plenerowej, zamieszczenie informacji o projekcie w lokalnej prasie, uzyskanie pozwoleń i nadzór nad montażem tablic edukacyjnych o obszarach Natura 2000 (koszty ich wykonania i montażu pokrywane są ze środków projektu). Podczas tej kampanii animatorzy będą mieli okazję by wykorzystać umiejętności zdobyte podczas szkoleń. Animator będzie miał za zadanie zorganizowanie 10-osobowej grupy młodzieży (ze szkół gimnazjalnych oraz średnich), która będzie uczestniczyła w organizacji lokalnej kampanii edukacyjnej. W ten sposób zwiększony zostanie zasięg oddziaływania edukacyjnego projektu. Wśród grup projektowych zostanie przeprowadzony konkurs na najlepiej zorganizowaną kampanię edukacyjną, a nagrodą główną będzie wyjazd do atrakcyjnego przyrodniczo miejsca w Polsce, np. do wybranego parku narodowego na trzydniowe warsztaty terenowe dotyczące ochrony przyrody. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jesteśmy przekonani, że wpłynie on na zmianę świadomości związanej z obszarami Natura 2000 wśród co najmniej 1650 osób. Liczymy, że efekt będzie jeszcze większy. Uczestnictwo w nim daje możliwość zdobycia nowych umiejętności, podniesienia swojej wiedzy i sprawdzenia jej w praktycznym działaniu.