Informacja o Gimnazjum

Historia:

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 18 grudnia 2000 roku zostały określone warunki tworzenia na terenie miasta i gminy szkół niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych). Impulsem do powstania takich placówek były problemy wychowawcze w jedynym gminnym gimnazjum (w Niepołomicach). Władze samorządowe, z inicjatywy ówczesnego burmistrza Stanisława Kracika, przychylając się do próśb rodziców z kilku miejscowości, postanowiły doprowadzić do pewnego kompromisu: wracamy do sugerowanej z chwilą wejścia reformy sieci gimnazjów w gminie, ale proponujemy ich prowadzenie stowarzyszeniom. Stowarzyszenia działały już na terenie gminy dość prężnie i miały swój udział m.in. w budowie szkolnych obiektów sportowych. Jednym z ważniejszych zapisów powyższej uchwały było zobowiązanie się gminy do wykonania remontów obiektów lub ich adaptacji do celów szkolnych. Wszędzie  budynki zostały oddane w bezpłatne użytkowanie, co oznacza, że szkoły ponoszą tylko koszty ich codziennej eksploatacji bez opłat czynszowych, a stowarzyszenia w osobach dyrektorów szkół stają się prawdziwymi administratorami obiektów. Gmina zobowiązała się również do regularnego wypłacania subwencji oświatowej. W zamian za to stowarzyszenia zobligowane zostały do nie pobierania od rodziców żadnych dodatkowych opłat – we wszystkich gimnazjach na terenie gminy nie ma tzw. czesnego. Intencją władz i stowarzyszeń nie było więc powołanie szkół elitarnych, o odmiennej od szkół publicznych rekrutacji, ale wpisanie gimnazjów niepublicznych w dostępną powszechnie przestrzeń edukacyjną gminy.

mażoretki 424wrzesień 2009 319szkoła

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2001 roku dzięki porozumieniu Stowarzyszenia z Burmistrzem Miasta i Gminy Niepołomice. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim. Gimnazjum ma uprawnienia szkoły publicznej, nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. Placówka finansowana jest jedynie z funduszu oświatowego (dotacja), która rokrocznie określana jest przez decyzję Rady Miejskiej w Niepołomicach.  Rodzice nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych kosztów związanych z nauką dzieci (brak tzw. czesnego).

DSCN5754Patronem szkoły jest poeta – ksiądz Jan Twardowski (1915 – 2006). Filozofię życia zawartą w twórczości poety szkoła stara się promować w swoim programie wychowawczym. Uroczyste nadanie imienia miało miejsce 25 czerwca 2004 roku. Święto Szkoły – Dzień Patrona to 1 czerwca – rocznica urodzin księdza Jana Twardowskiego.

Prawdopodobnie jako jedna z nielicznych, a być może jedyna szkoła w Polsce konsekwentnie od 2001 r. realizuje program pedagogiki kreatywności poprzez wpisanie w szkolny plan nauczania obowiązkowego przedmiotu – lekcji twórczości. Dzięki niemu młodzież kształtuje jedne z najistotniejszych w dalszej edukacji i pracy zawodowej kompetencje kluczowe: postawę przedsiębiorczości i inicjatywność. Uczennice i uczniowie rozwijają własną postawę twórczą, uczą się komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, negocjacji, debat, rozwiązują twórcze problemy. Szkoła kładzie bardzo mocny nacisk na promowanie uzdolnień uczniowskich i wspieranie ich osobistych pasji. Dodatkowo szkoła wypracowała własny autorski projekt rozwijania kreatywności – Szkolną Ligę Twórczości.

„ Nie ma bardziej twórczego zajęcia niż poznawanie samego siebie”  /Kartezjusz/

W gimnazjum pracuje się metodami aktywizującymi i motywującymi ucznia do pracy, w tym przede wszystkim metodą projektu. Promuje się postawę wolontariacką (udział w akcjach Pola Nadziei, Szlachetna Paczka, pomoc Stowarzyszeniu Dziecięce Marzenia) i kształtowanie odpowiedzialności uczniów za swój rozwój zawodowy. Szkoła kilkakrotnie gościła nauczycieli brytyjskich w ramach programu Teachers’ International Professional Development finansowanym przez brytyjskie Ministerstwo Edukacji i Umiejętności, który pozwala nauczycielom podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zapoznawanie się z doświadczeniami nauczycieli z innych krajów w interesującej ich dziedzinie, w tym przypadku kształceniem kreatywności na lekcjach. Zajęcia z kreatywności obserwowali nauczyciele wielu krajów europejskich w ramach wizyt studyjnych.

Gimnazjum kładzie nacisk na rozbudzanie zdolności artystycznych młodzieży,  służą temu celowo zaplanowane zajęcia artystyczne. Uczniowie pracując w małych grupach mają możliwość prawdziwego zaangażowania w proces twórczy. Uczniowie kręcą filmy, reklamówki, etiudy filmowe. Prężnie działa Szkolne Koło Teatralne „EX-Trema”, z powodzeniem występujące w konkursach i festiwalach teatralnych. Uczniowie jeżdżą do teatrów krakowskich, także do filharmonii i opery. Zdolności muzyczne młodzieży są rozwijane w Kole Muzycznym (szkoła posiada własne instrumenty), organizującym imprezy muzyczne, w tym m.in. Festiwal Piosenki Miłosnej Love Song czy Festiwal Piosenki Polskiej. Placówka współpracuje w zakresie sztuk plastycznych z Domem Kultury, wielokrotnie będąc partnerem w projektach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Uczniowie biorą udział w rozlicznych konkursach artystycznych i mają w nich znaczące osiągnięcia, również na szczeblu ogólnopolskim. W szkole prowadzone są cykliczne warsztaty artystyczne, m.in. z filcowania, decoupagu czy innych technik.

Dodatkowymi elementami szkolnego planu nauczania są: edukacja regionalna – pielęgnowanie więzi z Małą Ojczyzną i edukacja ekologiczna – kształtująca postawę proekologiczną i prozdrowotną. Gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim od wielu lat prowadzi działania proekologiczne, jest realizatorem wielu akcji społecznych, kampanii edukacyjnych i projektów, w które angażowana jest społeczność lokalna (projekt ornitologiczny „Rozwiń skrzydła”, projekt „Kochamy lniane torby”). Uczniowie Gimnazjum propagują działania pokazujące nie tylko walory historyczne, ale przede wszystkim przyrodnicze Puszczy Niepołomickiej. Kilkakrotnie uczniowie Gimnazjum prowadzili prace badawcze w grupie międzynarodowej (uczniowie ze Szwecji) polegające np. na badaniu czystości wody i gleby w najbliższej okolicy. Obecnie szkoła jest zaangażowana w międzynarodowy projekt badawczy GLOBE.

Gimnazjum od początku swojej działalności promuje edukację włączającą, mającą na celu zmniejszenie barier w funkcjonowaniu uczniów objętych pomocą psychologiczo-pedagogiczną. W zakresie poradnictwa psychologicznego szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieliczce. Dzięki wsparciu z grantów Ministerstwa Edukacji Narodowej i nagrodzie w konkursie „Szkoła przyjazna uczniom” zakupiono wiele bardzo profesjonalnych pomocy dydaktycznych i sprzętów, ułatwiających pracę nauczycielom – specjalistom. W szkole pracują pedagog i oligofrenopedagog, prowadzi się zajęcia dodatkowe z terapii pedagogicznej i technik uczenia się.

Gimnazjum angażuje się we współpracę międzynarodową, pozwalającą swoim uczniom zwiększać kompetencje językowe i społeczne. Szkoła współpracuje z zagranicą (Szwecja, Wielka Brytania, Estonia). W ramach trwającego projektu Comenius – Neobiota gimnazjaliści zwiedzili Niemcy, Norwegię, a w czerwcu 2014 roku goszczono w szkole grupę liczącą ok. 50 osób z sześciu krajów europejskich.

Szkoła ma znaczące osiągnięcia w pozyskiwaniu środków unijnych (m.in. projekty EFS: SUPER SZKOŁA (110 tys. zł), English Teaching, projekt „Radość uczenia się” z POKL Priorytet 9.1.2. – 260 tys. zł), granty z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu „Bezpieczna szkoła”.

Dane kontaktowe:
Dyrektor szkoły: mgr Dorota Kulesza – Tałan
Adres:
32-007 Zabierzów Bocheński 323
Tel. 12/251 30 07  e-mail: gimzab3@wp.pl   www.gimzab.home.pl

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły: na koncepcję pracy szkoły składają się: program wychowawczy i profilaktyki, filozofia oceniania i organizacja pracy szkoły (szkolne plany i programy nauczania).

Program wychowawczy i profilaktyki opiera się na modelu uczenia poprzez przykład i składa się z kilku elementów:

I Kształtowanie modelu absolwenta szkoły

 1. Bycie dobrym obywatelem i patriotą
 2. Dbanie o „korzenie”, wierność „małej Ojczyźnie”
 3. Kształtowanie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej
 4. Bycie tolerancyjnym i empatycznym
 5. Kształtowanie postawy twórczej

II Praca z Patronem Szkoły – ks. Janem Twardowskim

  Program życia księdza Jana Twardowskiego pisany wierszem i prozą: 
1.     patrzeć na świat oczyma Boga;
2.     nie dać się zastraszyć złu;
3.     umieć zawsze odpowiedzieć dobrem, miłością, sercem;
4.     szanować to, co Bóg stworzył;
5.     uczyć się prawdy o sobie z przeświadczenia, że jestem gorszy od każdego, z kim się spotykam;
6.     przestrzegać czystości uczuć: kochając człowieka – kochać Boga, czyli kochać Boga w człowieku;
7.     w miłości nie myśleć o sobie („zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz”);
8.     być wyrozumiałym dla niezawinionej brzydoty.

Sens głoszonych słów jest prosty: odtruć człowieka, przenieść w lepszy, czysty świat; szukać przyjaciół poprzez słowo, bo ono spotyka i łączy ludzi, a wiersz jest poszukiwaniem najbliższych. Takim programem Ksiądz uczy tego, czego dzisiejszy świat nie rozumie.

III – Realizowanie misji szkoły – Misją szkoły jest wyzwalanie aktywności twórczej uczniów.

 1. PATRZ – PYTAJ – SŁUCHAJ
 2. NIE SZUFLADKUJ
 3. TRAFIAJ W SEDNO
 4. PUSZCZAJ WODZE WYOBRAŹNI
 5. KOMBINUJ
 6. NIE OCENIAJ POCHOPNIE
 7. TOLERUJ WIELOZNACZNOŚĆ
 8. BĄDŹ ORYGINALNY
 9. SKUP SIĘ NA ZADANIU
 10. WYKORZYSTUJ OKAZJE
 11. NIE ROZPAMIĘTUJ – DZIAŁAJ
 12. WYRAŻAJ SIEBIE                   /Elementarz twórczego życia K.J.Szmidta/

Lekcje Twórczości

Szkolna Liga Twórczości

Aktywizujące metody nauczania

IV Edukacja włączająca

V Przykład nauczycieli i pracowników

Nie chodzi o to, co robimy z dziećmi. Chodzi o to, kim jesteśmy. Żadna, najdoskonalsza metoda nauczania nie będzie wystarczająca, jeśli my – sami z sobą, nie jesteśmy „ w domu”. Wszyscy jesteśmy uczniami, wszyscy się uczymy. Nauczyciel tylko wtedy może nauczać, jeśli potrafi również zakwestionować samego siebie. Rozwiązanie problemu nie polega na lepiej dostosowanych klasach szkolnych, ich wyposażeniu, systemie podziału na grupy, nowych technikach i metodach, choć one też mają swój wpływ. Rozwiązanie to leży w tobie. /Whitemore, 1994/

VI Postępowanie „zero tolerancji”

Postępowanie „zero tolerancji” znaczy tyle, że wszyscy nie pozostajemy obojętni wobec drobnych nawet z pozoru uchybień w zachowaniu (przeklinanie, śmiecenie itp.). Wystarczy czasem zwrócić uwagę, jak również powiedzieć, że ten lub inny czyn nam się nie podoba. Takie zachowania nie mogą spowszednieć. Nie możemy zapominać, że my wszyscy chcemy przyczynić się do wychowania młodego człowieka. Zwracajmy uwagę na kulturę słowa, dbałość o dobre relacje z kolegą i koleżanką, na czystość wokół nas. Tak pracownicy szkoły, jak i uczniowie powinni znać statut szkoły – jako podstawowy dokument regulujący prawo szkolne i inne regulacje związane z organizowaniem życia i pracy szkoły.

VII Kontrakty

VIII Lekcje wychowawcze

Elementem programu jest przemyślana koncepcja prowadzenia lekcji wychowawczych według trzech drogowskazów:

–          integracja szkoły dzięki Lidze Twórczości

–          przeprowadzanie lekcji tematycznych wspólnych

–          praca wspólna klasy i wychowawcy

IX Zajęcia zgodnie z „potrzebami chwili”, zajęcia specjalistyczne

X Zajęcia pozalekcyjne

XI Współpraca z rodzicami

XII Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami lokalnymi.

Podsumowanie: Żaden program wychowawczy nie będzie skuteczny, jeśli w ślad za nim nie pójdą konkretne działania ludzi. Otwartość na problemy środowiskowe, uczniowskie to sposób na mądrą politykę wychowawczą placówki. Jeśli będziemy umieli słuchać, wyciągać wnioski i współdziałać to z pewnością założenia tego programu nie pozostaną tylko na papierze.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*